Bærekraft

Bærekraft er et satsingsområde for Kronsteingruppen. I Kronsteingruppen har vi valgt å jobbe med en helhetlig tilnærming til bærekraft, som hensyntar både klima og miljø, sosiale forhold samt ansvarlig og etisk forretningsstyring (ESG). Vi har utarbeidet egne målsetninger som skal bidra til fire av FNs bærekraftsmål, og som et ledd i å følge opp våre målsettinger har vi valgt å rapportere på fremdriften i form av en bærekraftsrapport som skal utarbeides årlig.

Våre bærekraftsmål

Kronsteingruppen skal være et trivelig, trygt og inkluderende sted å arbeide, med fokus på fremtiden.

Kronsteingruppen skal bidra til gode liv, og bygge varige bygg og infrastruktur for lokalsamfunnet. 

Innen 2025 skal alle våre prosjekter ha elementer av gjenbruk.

Kronsteingruppen skal redusere vårt Co2-avtrykk med 20% innen 2025.

Bærekraftrapport

God rapportering gir verdifull innsikt for oss, den bidrar til å identifisere våre muligheter i det grønne skiftet og den gir omgivelsene våre mulighet til å følge med på det vi gjør. Vi har identifisert tre fokusområder med tilhørende temaer innenfor bærekraft som vi mener Kronsteingruppen har størst påvirkning på, du kan lese mer om dem og hvordan vi jobber i vår første bærekraftsrapport.

Åpenhetsloven

Kronsteingruppen er omfattet av Åpenhetsloven. Vår redegjørelse for aktsomhetsvurdering kan du lese her. Dersom du ønsker informasjon om vårt arbeid med Åpenhetsloven er du velkommen til å ta kontakt med oss på apenhetsloven@kronstein.no.

Bærekraft

Våre etiske retningslinjer (Code of Conduct)

Etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer definerer en felles etisk standard for alle medarbeidere i Kronsteingruppen og beskriver de etiske prinsippene som styrer vår virksomhet og den den atferden vi forventer av våre medarbeidere på alle nivåer.

Retningslinjene utgjør et rammeverk for atferd når man handler på vegne av Kronsteingruppen, og skal gi veiledning om hva man skal og ikke skal gjøre. 

Omfang

Kronsteingruppens etiske retningslinjer gjelder for hele Kronsteingruppen, inkludert alle datterselskaper og selskaper der styringsretten innehas av Kronsteingruppen.

De etiske retningslinjene gjelder for alle medarbeidere i Kronsteingruppen, både fast og midlertidig medarbeidere, uavhengig av stilling.

Retningslinjene skal gi støtte ved utførelsen av oppgaver og i forhold til beslutninger som skal tas. Hvis noe er uklart, skal råd og veiledning søkes hos nærmeste leder.

Kronsteingruppens medarbeidere skal overholde alle gjeldende lover og regler. I tilfeller der det er forskjeller mellom lover og regler, og de prinsippene som fremgår av disse etiske retningslinjene, er det de strengeste kravene som skal følges.

Kronsteingruppen skal være en trygg arbeidsplass, med en ytringskultur preget av åpenhet. Dersom du skulle avdekke indikasjoner på kritikkverdige forhold i selskapet har du en rett, og etter omstendighetene også en plikt, til å varsle. Eksempler på kritikkverdige forhold kan være fare for liv, helse, klima eller miljø, uforsvarlig arbeidsmiljø, mobbing, trakassering, diskriminering, økonomisk kriminalitet eller maktmisbruk på arbeidsplassen. Varsel kan rettes til nærmeste eller overordnede leder, og HR-avdelingen.

Kronsteingruppen vil ikke akseptere noen form for gjengjeldelse eller represalier overfor medarbeidere som i god tro varsler om brudd på interne retningslinjer, andre kritikkverdige forhold, lover og regler. Med god tro menes at du varsler det du har grunn til å tro er sant, og at du varsler om alt du vet. Spørsmål om de etiske retningslinjene og hvordan de skal tolkes og anvendes, kan stilles til personalansvarlig leder eller HR-avdelingen.

Bærekraft og samfunnsansvar

FN definerer bærekraft som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. Kronsteingruppen søker en bærekraftig forretningspraksis i hele verdikjeden med en grunnleggende respekt og omtanke for mennesker, samfunn og miljø. Kronsteingruppen skal være en ansvarlig innkjøper.

I Kronsteingruppen skal vi respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold slik dette utledes fra arbeidsmiljø- og åpenhetsloven, og internasjonale konvensjoner.

Menneskerettigheter

I Kronsteingruppen behandler vi kolleger, kunder, leverandører og samarbeidspartnere likeverdig. I vårt arbeidsmiljø er det plass til, og like muligheter for alle – uansett etnisk bakgrunn, religion, funksjonsnedsettelse, alder, kjønn, kjønnsidentitet eller seksuell legning.

Vi aksepterer ingen former for mobbing, trakassering eller diskriminering. Med trakassering menes uønsket oppmerksomhet, handlinger, unnlatelser eller ytringer som er, eller har til hensikt å være, krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende. Enhver form for uønsket oppmerksomhet av seksuell karakter er uakseptabelt.

Rettferdig konkurranse

Kronsteingruppen forplikter seg til å bidra til rettferdig konkurranse og skal konkurrere i markedet med respekt for gjeldende konkurranselovgivning.

Det innebærer blant annet forbud mot anbudssamarbeid der man lar være å inngi anbud, eller gir fiktive anbud, roterer med budgivning eller lignende mekanismer for å begrense rettferdig anbudskonkurranse.

Kronsteingruppen skal ikke delta i noen form for kartellvirksomhet sammen med konkurrenter, slik som ved deling av markeder, kunder eller prissamarbeid.

Korrupsjonsbekjempelse

Kronsteingruppen skal drive sin virksomhet med integritet, vi aksepterer ingen former for korrupsjon, bedrageri eller bestikkelser. Korrupsjon er misbruk av makt for å oppnå personlige eller forretningsmessige fordeler for seg selv eller andre. Korrupsjon er ikke et entydig begrep og kan ha ulike former, det omfatter blant annet interessekonflikter, underslag, bestikkelser, utpressing, svindel og favorisering av familie eller venner (nepotisme).

En bestikkelse er en urettmessig fordel i form av penger eller annet gode – eller et tilbud eller løfte om dette – gitt eller fremsatt, enten direkte eller gjennom mellommenn, i den hensikt å påvirke en avgjørelse for å skaffe seg eller beholde en forretningsavtale eller en annen urettmessig fordel.

Kronsteingruppens medarbeidere skal ikke tilby, etterspørre, akseptere eller motta noen form for utilbørlig fordel, tjeneste eller insentiver med hensikt å skaffe personlige eller forretningsmessige fordeler. Dette gjelder uansett om fordelen blir tilbudt direkte eller indirekte. Vi unngår situasjoner som kan gi inntrykk av å være bestikkelser, korrupsjon eller annen upassende atferd.

Det anses også som et brudd på de etiske retningslinjene hvis en medarbeider kjenner til eller har mistanke om korrupsjon, og ikke øyeblikkelig rapporterer forholdet til personalansvarlig leder og konsernets HR-avdeling.

Fordeler og gaver
Fordeler: Selskaper gir sine kunder og samarbeidspartnere fordeler for å fremme forretningsvirksomheten. Fordeler kan være underholdning, bevertning, idrettsarrangementer, overnatting eller reiser.

Gaver: En gave er noe man gir frivillig uten forventning om å få noe til gjengjeld. Når en gave gis på en passende måte, gis det ikke inntrykk av at forretningsbeslutningene påvirkes på utilbørlig vis. Når den er upassende, kan fordeler og gaver skape en interessekonflikt eller fremstå som bestikkelser.

I Kronsteingruppen tar vi ikke imot og tilbyr ikke fordeler, gaver eller invitasjoner som utilbørlig kan påvirke – eller gi omgivelsene inntrykk av å påvirke våre forretningsbeslutninger, eller beslutningene til våre samarbeidspartnere. Invitasjoner og gaver som gis tett opp mot anbudsprosesser eller kontraktsinngåelser kan kobles til forsøk på påvirkning og skal unngås. Normale gaver som det vil fremstå som uhøflig å ikke motta kan aksepteres. Det samme gjelder i forhold til betaling av f.eks. lunsj/middag i forbindelse med møter eller annet arbeid.

For våre leverandører er vi kunden, vi skal være oppmerksom på de samme etiske dilemmaene som i våre kundeforhold. Det skal ikke gis gaver til medarbeidere i offentlig sektor. Hvis du er i tvil – ta kontakt med nærmeste leder.

Interessekonflikter
Interessekonflikter oppstår når det er en konflikt mellom våre personlige interesser og vårt ansvar som medarbeidere i, eller representanter for, Kronsteingruppen. Vi skal unngå situasjoner som kan medføre, eller gi inntrykk av å medføre, konflikt mellom Kronsteingruppens interesser og våre personlige interesser. Forholdet til alle våre samarbeidspartnere skal være basert på forretningsmessige prinsipper.

Våre medarbeidere skal ikke delta i aktiviteter der det kan oppstå, eller oppfattes å oppstå, interessekonflikt mellom virksomhetens og den medarbeideres interesser eller noen av den medarbeideres nærstående sine interesser. Når en potensiell interessekonflikt foreligger, må du rapportere den potensielle konflikten til nærmeste leder.

Etterlevelse og ansvar

Det er styret, via daglig leder, som har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene og for at disse blir fulgt. Kronsteingruppen v/stabsfunksjonen har ansvaret for at oppdaterte etiske retningslinjer er lett tilgjengelige for alle medarbeidere, samt for å tilrettelegge for nødvendig opplæring og veiledning.

Mitt ansvar som ansatt i Kronsteingruppen
Som ansatt i Kronsteingruppen bidrar du til konsernets omdømme gjennom egen atferd. Du skal være klar over at du representerer Kronsteingruppen når du er sammen med forretningsforbindelser, du skal i alle sammenhenger opptre på en tillitsfull måte. I møte med andre kulturer skal du vise respekt og forståelse. Alle medarbeidere skal i kontakt med kunder og samarbeidspartnere fremme ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alt vi gjør. Som ansatt i Kronsteingruppen har du et personlig ansvar for å gjøre deg kjent med, og etterleve Kronsteingruppens etiske retningslinjer.

Mitt ansvar som leder i Kronsteingruppen
Som leder har du ansvar for å sikre at retningslinjene er kjent og fulgt innenfor ditt ansvarsområde. Det er et lederansvar å gå foran som et godt eksempel, ledere skal støtte opp under, og implementere de etiske retningslinjene i organisasjonen etter beste evne. Alle ledere har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av medarbeidere som avdekker og rapporterer kritikkverdige forhold.

Konsekvenser ved brudd på retningslinjene
Brudd på disse retningslinjene og veiledninger/instruksjoner gitt i tilknytning til retningslinjene, kan medføre disiplinære tiltak i form av advarsel, oppsigelse eller avskjedigelse.

Policy for respekt for menneskerettigheter

Policy for respekt for menneskerettigheter

Kronsteingruppens policy er alltid å etterleve gjeldende lover og regler, inkludert internasjonalt anerkjente konvensjoner om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Kronsteingruppen skal drive sin forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, herunder FNs Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Våre holdninger
  • Respekt for menneskerettighetene er en naturlig del av våre daglige aktiviteter og dette arbeidet inkluderer blant annet aktsomhetsvurderinger og gjennomføring av tiltak ved behov.
  • Vårt arbeid med å respektere menneskerettighetene omfatter våre ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere, men også øvrige deler av samfunnet som blir berørt av vår virksomhet.
  • Vi skal være særlig oppmerksomme de menneskerettighetene det er størst risiko for at Kronsteingruppen kan påvirke negativt. Kronsteingruppen skal utarbeide styrende dokumenter som legger føringer for hvordan dette blir ivaretatt.
Hva vi gjør
  • Kronsteingruppen skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger på en systematisk og hensiktsmessig måte. Dette skal være en integrert del av måten vi arbeider på.
  • Som entreprenør står vi overfor utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede. Kronsteingruppen skal kun bruke underentreprenører og leverandører som ivaretar menneskerettighetene og som sikrer anstendige arbeidsforhold for sine ansatte.
  • Kronsteingruppen skal ha en prekvalifikasjonsprosess før kontraktsinngåelse som sørger for at kun underentreprenører og leverandører som overholder våre krav kontraheres.
  • Kronsteingruppen skal gjennomføre jevnlige revisjoner av våre underentreprenører og leverandører for å sikre at våre krav blir overholdt.